Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Historia
HISTORIA

rodowiskowy Dom Samopomocy istnieje od wrzenia 1995 roku funkcjonujc w strukturach Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Choszcznie. Dysponowalimy tam 3 pomieszczeniami: kuchni, pracowni rkodzielnicz i sal rehabilitacyjn. Wwczas nad 20 uczestnikami sprawowao opiek 2 terapeutw. W miar upywu czasu zakres usug rodowiskowego Domu Samopomocy, jak rwnie liczba osb stale z nich korzystajcych powikszay si. Ze wzgldu na warunki lokalowe coraz trudniej byo wykonywa zaplanowane zadania i prowadzi terapi zajciow. Z inicjatywy wczesnego Kierownika Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej zaczto zastanawia si nad now siedzib Domu, co w konsekwencji doprowadzio do tego, e w maju 2004 roku Urzd Miejski przekaza nam do adaptacji budynek po byym przedszkolu wojskowym. Rozpocz si okres intensywnej pracy: pozyskiwania rodkw finansowych, projektw, pozwole, przetargw, zakupw i caej skomplikowanej machiny zwizanej z remontem niszczejcego budynku i przystosowaniem go do penienia nowej funkcji.

W pierwszej kolejnoci wyremontowano parter budynku. Powstay pracownie plastyczna, komputerowa, krawiecka, rehabilitacyjna, gastronomiczna, zostay zmodernizowane pomieszczenia piwnic, w ktrych oprcz pomieszcze gospodarczych utworzona zostaa pracownia gospodarstwa domowego. Na zewntrz powsta podjazd dla osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich, parking, chodniki, nowe owietlenie a take zosta powikszony budynek garaowo - gospodarczy. Wybudowana zostaa wiata, suca do zaj rekreacyjno - sportowych na wieym powietrzu.

Rok 2005 by niezmiernie wany dla dziaalnoci naszej placwki, poniewa odbyo si uroczyste otwarcie nowej siedziby rodowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie, na ktre zaprosilimy przedstawicieli wadz powiatowych samorzdowych, Kocioa, dyrektorw i kierownikw placwek owiatowych, orodkw pracujcych na rzecz osb niepenosprawnych. W tym roku uroczycie obchodzilimy take 10-lecie istnienia orodka.

Od 01.07.2007 roku jest samodzieln jednostk organizacyjn Gminy Choszczno, ktra w myl ustawy o pomocy spoecznej realizuje zadania zlecone i finansowane przez Zachodniopomorski Urzd Wojewdzki. Nadzr bezporedni nad rodowiskowym Domem Samopomocy w Choszcznie sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Choszczno natomiast nadzr merytoryczny - Wojewoda Zachodniopomorski.

W kolejnych latach wyremontowano trzeci i czwart kondygnacj, elewacj zewntrzn, a take zadaszenie budynku. W lutym 2008 roku moglimy peni radoci korzysta ze wszystkich pomieszcze w naszym budynku. Zostay oddane nowe pomieszczenia terapeutyczne, pokj pracownika socjalnego, aneks kuchenny, sal spotka, toalety oraz dwa kompleksy pomieszcze caodobowego pobytu.

Aktualnie nasz Dom wiadczy usugi dla 40 osb niepenosprawnych intelektualnie, zatrudniajc 10 osb wyspecjalizowanego personelu.