Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Wydarzenia: Projekty_Aktywni psychicznie - aktywni spoecznie
WYDARZENIA: Projekty_Aktywni psychicznie - aktywni spoecznie

• "Aktywni psychicznie - aktywni spoecznie"

rodowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie poprzez projekt"Aktywni psychicznie - aktywni spoecznie" wczy si do programu wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Realizacja projektu trwaa w miesicach wrzesie - grudzie 2009 roku.

Adresatami projektu byy:
- rodziny osb z problemem choroby psychicznej na terenie miasta i gminy Choszczno,
- rodziny uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie z problemem choroby psychicznej,
- osoby chore psychicznie,
- rodowisko lokalne (spoeczestwo lokalne, wadze samorzdowe, modzie szkolna).

Przyczyna powstania projektu:
W ostatnich latach zaobserwowalimy, e grupa osb chorych psychicznie, ktre korzystaj z szeroko rozumianej rehabilitacji spoecznej i terapii zajciowej w rodowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie powiksza si, gdy wzrasta liczba zachorowa na schizofreni u modych ludzi. ycie i funkcjonowanie rodziny w kontakcie z osob chora zostaje cakowicie zaburzone, poniewa objawy choroby s czsto irytujce, trudne do zrozumienia, wzbudzaj w czonkach rodziny negatywne emocje, ktre prowadz do konfliktw. Rodzina nie radzi sobie z problemami i kryzysami wynikajcymi z choroby. Nie potrafi pomc chorej osobie w sposb wspierajcy, sama zaczynajc y w chaosie. Z jednej strony dowiadcza bezradnoci w szukaniu pomocy, z drugiej strony wstydzi si mwi i szuka pomocy zamykajc problem i chorego w domu. Pomocy tak naprawd potrzebuje nie tylko sam chory ale caa jego rodzina, poniewa dopiero wyedukowana rodzina jest w stanie stworzy wspierajce rodowisko rodzinne i wczy si aktywnie w proces leczenia.

Realizacja projektu pozwolia na osignicie nastpujcych celw:
1. Podniesienie wiadomoci rodzin na temat choroby psychicznej.
2. Radzenie sobie chorego i rodziny z chorob i jej kryzysami.
3. Umocnienie wizi rodzinnych.
4. Wczenie rodziny w proces leczenia.
5. Przywrcenie rodzinie wasnych moliwoci i zasobw.
6. Umoliwienie jak najszybszej interwencji specjalistycznej w razie pojawienia si choroby psychicznej w rodzinie.
7. Podniesienie wiadomoci spoeczestwa lokalnego na temat choroby psychicznej.
8. Zmian postaw i uprzedze wobec choroby psychicznej.
9. Pogbienie tolerancji i akceptacji spoecznej dla chorego psychicznie i rodziny.
10. Integracj osb z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze rodowiskiem lokalnym.

Projekt "Aktywni psychicznie - aktywni spoecznie" obejmowa nastpujce dziaania:
1. Punkt wsparcia dla rodzin z problemem choroby psychicznej. Celem organizacji punktu wsparcia byo stworzenie miejsca i sytuacji, do ktrego kady moe przyj porozmawia i otrzyma informacj na temat szukania i form pomocy, a take otrzyma specjalistyczn pomoc w sytuacji pojawienia si w rodzinie choroby psychicznej, bd kryzysu choroby. Punkt prowadzony jest przez pracownika socjalnego rodowiskowego Domu Samopomocy i opiekuna specjalistycznego z Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej. W okresie od wrzenia do koca grudnia 2009 roku punkt wsparcia dziaa cznie 16 godzin. Najczciej sprawy osb odwiedzajcych punkt dotyczyy nowych zachorowa- zgaszay si osoby, ktre widzc niepokojce objawy i zachowania swoich bliskich trafiay do punktu. Osoby te otrzymay informacje o moliwoci skorzystania z pomocy opieki specjalistycznej, proponowano rwnie wizyty opiekunki specjalistycznej, udzia rodziny w spotkaniach grupy samopomocowej, a przede wszystkim kierowano do lekarza psychiatry.

2. Grupa samopomocowa dla rodzin z problemem choroby psychicznej. Celem utworzenia i dziaania grupy samopomocowej bya poprawa sytuacji yciowej osb i rodzin z problemem choroby psychicznej pod wpywem oddziaywa grupowych, akceptacja choroby, umacnianie wizi rodzinnych, popraw relacji wewntrz rodziny, aktywne wczanie czonkw rodziny w proces leczenia, radzenie sobie z kryzysami choroby. Spotkania odbyway si w okresie od wrzenia do grudnia 2009 roku w pomieszczeniach rodowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie w salach wycisze, gdzie na co dzie odbywa si terapia dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Spotkania byy prowadzone rednio dwa razy w miesicu i trway okoo trzech godzin i objy dwudziestogodzinny cykl spotka z psychologiem, czterogodzinny z lekarzem psychiatr i dwugodzinny z prawnikiem.

Tematyka spotka z psychologiem dotyczya:
a) spotkanie informacyjne:
- przedstawienie tematw i celw spotka,
- zapoznanie si osb.

b) informacje na temat choroby:
- przyczyny choroby,
- objawy choroby,
- rodzaje schizofrenii;
- dyskusja w oparciu o wasne dowiadczenia.

c) wsppraca midzy rodzin a chorym:
- cechy wsppracy,
- formy wsppracy.

d) uczu:
- rozpoznawanie uczu u osoby chorej,
- rozpoznawanie uczu u rodziny chorego,
- dyskusja w oparciu o wasne dowiadczenia.

e) komunikacji werbalnej i niewerbalnej po stronie nadawcy:
- rodzaje komunikatw,
- bariery w komunikacji,
- forma "ty" i "ja",
- wiczenia praktyczne.

f) komunikacji werbalnej i niewerbalnej po stronie odbiorcy:
- aktywne suchanie,
- techniki aktywnego suchania ( parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie uczu),
- bariery ze strony odbiorcy.

g) asertywnoci:
- definicja,
- cechy asertywnej postawy,
- asertywne rozwizanie sytuacji.

h) konfliktu:
- definicja konfliktu,
- przyczyny konfliktw,
- siedem krokw rozwizywania konfliktw,
- wiczenia praktyczne.

Tematyka spotka z lekarzem psychiatr dotyczya:
a) zdrowia psychicznego, charakterystyki przebiegu procesu chorobowego i czynnikw na niego wpywajcych, sposobw zejcia choroby.
b) schizofrenii - epidemiologii, symptomatologii, postaci choroby.
c) metod leczenia schizofrenii.
d) roli otoczenia w powrocie do zdrowia chorego psychicznie.

Tematyka spotka z prawnikiem dotyczya:
a) oparcia spoecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi:
- placwki dla osb z zaburzeniami psychicznymi,
- wiadczenia pienine,
- wiadczenia niepienine.

b) ochrony praw pacjentw poddawanych przymusowemu postpowaniu:
- przymus bezporedni,
- przymusowe badanie,
- przymusowe przyjcie do szpitala w trybie nagym i wnioskowym.

c) ubezwasnowolnienia.

Realizujc cele grupy przyjto, e zagadnienia miay mie charakter otwarty przez co zachcay odbiorcw do dzielenia si obserwacjami, wtpliwociami, prowokoway do dyskusji opartej o wasne dowiadczenia.

W czasie spotka udao si stworzy atmosfer, ktra zachcaa do dzielenia si swoimi uwagami, dowiadczeniami, wraeniami. Uczestnicy spotka otrzymali takie wiadomoci, by zrozumieli dlaczego choroba zmienia ich bliskich, nauczyli si rozpoznawa objawy choroby, zachowania typowe dla chorego. Zajcia warsztatowe pozwoliy na osignicie praktycznych umiejtnoci komunikowania si z bliskim chorym. Dziki oddziaywaniom grupowym poprawiy si wzajemne relacje w rodzinie. Rodziny otworzyy si na swoje problemy, zmieniy swoje nastawienie do chorego, rozumiej zachowania swoich bliskich i nie irytuj ich objawy choroby. Wsplnie dyskutuj i ustalaj zasady ycia rodzinnego. Przede wszystkim potrafi zaakceptowa chorego i jego chorob. Zrozumiay te , jak wan rol odgrywaj w procesie leczenia. Rodzice i opiekunowie otrzymali rwnie wiedz na temat przysugujcych wiadcze materialnych, sposobu uzyskania orzeczenia o niezdolnoci do pracy i o stopniu niepenosprawnoci, zapoznay si z dokumentacj wymagan do orzecznictwa. Dowiedzieli si rwnie jak postpowa z chorym z zaburzeniami psychicznymi, gdy zagraa yciu lub zdrowiu wasnemu i innych, kiedy i w jakim celu stosuje si przymus bezporedni w postaci przymusowego badania, przymusowej obserwacji i przymusowego przyjcia i leczenia w szpitalu. Otrzymali take wiedz na temat celu, rodzajw, procedur przeprowadzania ubezwasnowolnienia osoby z zaburzeniami psychicznymi.

3. Turniej szachowy
Celem zorganizowania turnieju szachowego byo przeamanie istniejcych w spoeczestwie stereotypw dotyczcych osb chorych psychicznie, umoliwienie osobom chorym nie tylko rozwijania i poszerzania swoich zainteresowa, ale take pokazanie swoich umiejtnoci i zdolnoci, umoliwienie osobom zdrowym nowego spojrzenia na chorob psychiczna poprzez wspln pasje gry w szachy. Turniej szachowy odby si 25 listopada 2009 roku w sali spotka rodowiskowego Domu Samopomocy, a prowadzony by przez v-ce prezesa Uczniowskiego Klubu Szachowego "Skoczek", dziaajcego w Choszczeskim Domu Kultury. Turniej rozpoczto przywitaniem uczestnikw i omwieniem zasad turnieju, po czym odbyo si losowanie par graczy.

Udzia wzio 8 zawodnikw (7 mczyzn, 1 kobieta) w tym 3 uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi i 5 czonkw klubu "Skoczek". Turniej odbywa si przy 4 stoach wyposaonych w plansze do gry i zegary szachowe. Wyniki zapisywane byy w tabeli turnieju szachowego umieszczonej na stojaku, tak aby zapisywane informacje byy widoczne dla wszystkich uczestnikw turnieju. Podczas gry panowaa atmosfera wysokiego skupienia, koncentracji z zachowaniem wszystkich oglnie przyjtych norm kultury osobistej (np. gest przywitania i podzikowania za gr przy kadej partii).

Uczestnicy wykazali wysoki poziom umiejtnoci i mylenia. Osoby chore wbrew oglnemu przekonaniu okazay si trudnym przeciwnikiem a na pewno rwnorzdnym partnerem do gry. Po podliczeniu punktacji w tabeli odczytano wyniki, ktre przedstawiay si nastpujco:
I miejsce - czonek klubu "Skoczek",
II miejsce - czonek klubu "Skoczek",
III miejsce - uczestnik rodowiskowego Domu Samopomocy.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody w postaci ksiek i pyt muzycznych. Cao turnieju nagrywana bya i emitowana przez lokalna telewizj "Telsat".

4. Kurs witrau
Celem przeprowadzonego kursu byo przeamanie wrd modych osb stereotypw dotyczcych osb chorych psychicznie, integracja osb chorych ze rodowiskiem lokalnym, odkrycie uzdolnie manualnych i plastycznych, poszerzanie wyobrani przez tworzenie obrazw, mozajek, biuterii z kolorowego szka, zaproponowanie sztuki witraownictwa jako sposobu zarobkowania.

Kurs odby si w terminie od wrzenia do grudnia 2009 roku jako cykl 5 spotka po 4 godziny. Prowadzony by przez artyst plastyka i terapeut prowadzcego pracowni plastyczn rodowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie.

Zajcia odbyway si w dwch pomieszczeniach pracowni plastycznej odpowiednio przygotowanych i wyposaonych do przeprowadzenia nauki sztuki witraownictwa (szlifierki, lutownice, noe do ciecia szka, okulary, fartuchy i inne materiay i narzdzia).

W zajciach uczestniczyy uczniowie Zespou Szk nr 1 w Choszcznie i uczestnicy rodowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie z zaburzeniami psychicznymi.

Poszczeglne zajcia odbyway si wedug nastpujcego planu:
- teoretyczne omwienie techniki witraownictwa metod Tiffanego,
- zademonstrowanie i omwienie materiaw i narzdzi wykorzystywanych w tej sztuce, zapoznanie si z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, zaprojektowanie i wykonanie szablonw pierwszych prac,
- nauka cicia i szlifowania szka,
- nauka owijania tam miedzian i lutowania przygotowanych elementw zamierzonej kompozycji ze szka, obrbka wykoczeniowa, patynowanie i polerowanie,
- przypomnienie wyuczonych czynnoci, samodzielne wykonanie witrau z zachowaniem wczeniej wyuczonych etapw tej sztuki,
- cig dalszy samodzielnego wykonywania witrau. Podsumowanie kursu i prezentacja wykonanych prac.