Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Wydarzenia: Grupa samopomocowa dla rodzin z problemem choroby psychicznej
2. Grupa samopomocowa dla rodzin z problemem choroby psychicznej. Celem utworzenia i dziaania grupy samopomocowej bya poprawa sytuacji yciowej osb i rodzin z problemem choroby psychicznej pod wpywem oddziaywa grupowych, akceptacja choroby, umacnianie wizi rodzinnych, popraw relacji wewntrz rodziny, aktywne wczanie czonkw rodziny w proces leczenia, radzenie sobie z kryzysami choroby. Spotkania odbyway si w okresie od wrzenia do grudnia 2009 roku w pomieszczeniach rodowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie w salach wycisze, gdzie na co dzie odbywa si terapia dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Spotkania byy prowadzone rednio dwa razy w miesicu i trway okoo trzech godzin i objy dwudziestogodzinny cykl spotka z psychologiem, czterogodzinny z lekarzem psychiatr i dwugodzinny z prawnikiem.

Tematyka spotka z psychologiem dotyczya:
a) spotkanie informacyjne:
- przedstawienie tematw i celw spotka,
- zapoznanie si osb.

b) informacje na temat choroby:
- przyczyny choroby,
- objawy choroby,
- rodzaje schizofrenii;
- dyskusja w oparciu o wasne dowiadczenia.

c) wsppraca midzy rodzin a chorym:
- cechy wsppracy,
- formy wsppracy.

d) uczu:
- rozpoznawanie uczu u osoby chorej,
- rozpoznawanie uczu u rodziny chorego,
- dyskusja w oparciu o wasne dowiadczenia.

e) komunikacji werbalnej i niewerbalnej po stronie nadawcy:
- rodzaje komunikatw,
- bariery w komunikacji,
- forma "ty" i "ja",
- wiczenia praktyczne.

f) komunikacji werbalnej i niewerbalnej po stronie odbiorcy:
- aktywne suchanie,
- techniki aktywnego suchania ( parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie uczu),
- bariery ze strony odbiorcy.

g) asertywnoci:
- definicja,
- cechy asertywnej postawy,
- asertywne rozwizanie sytuacji.

h) konfliktu:
- definicja konfliktu,
- przyczyny konfliktw,
- siedem krokw rozwizywania konfliktw,
- wiczenia praktyczne.

Tematyka spotka z lekarzem psychiatr dotyczya:
a) zdrowia psychicznego, charakterystyki przebiegu procesu chorobowego i czynnikw na niego wpywajcych, sposobw zejcia choroby.
b) schizofrenii - epidemiologii, symptomatologii, postaci choroby.
c) metod leczenia schizofrenii.
d) roli otoczenia w powrocie do zdrowia chorego psychicznie.

Tematyka spotka z prawnikiem dotyczya:
a) oparcia spoecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi:
- placwki dla osb z zaburzeniami psychicznymi,
- wiadczenia pienine,
- wiadczenia niepienine.

b) ochrony praw pacjentw poddawanych przymusowemu postpowaniu:
- przymus bezporedni,
- przymusowe badanie,
- przymusowe przyjcie do szpitala w trybie nagym i wnioskowym.

c) ubezwasnowolnienia.

Realizujc cele grupy przyjto, e zagadnienia miay mie charakter otwarty przez co zachcay odbiorcw do dzielenia si obserwacjami, wtpliwociami, prowokoway do dyskusji opartej o wasne dowiadczenia.

W czasie spotka udao si stworzy atmosfer, ktra zachcaa do dzielenia si swoimi uwagami, dowiadczeniami, wraeniami. Uczestnicy spotka otrzymali takie wiadomoci, by zrozumieli dlaczego choroba zmienia ich bliskich, nauczyli si rozpoznawa objawy choroby, zachowania typowe dla chorego. Zajcia warsztatowe pozwoliy na osignicie praktycznych umiejtnoci komunikowania si z bliskim chorym. Dziki oddziaywaniom grupowym poprawiy si wzajemne relacje w rodzinie. Rodziny otworzyy si na swoje problemy, zmieniy swoje nastawienie do chorego, rozumiej zachowania swoich bliskich i nie irytuj ich objawy choroby. Wsplnie dyskutuj i ustalaj zasady ycia rodzinnego. Przede wszystkim potrafi zaakceptowa chorego i jego chorob. Zrozumiay te , jak wan rol odgrywaj w procesie leczenia. Rodzice i opiekunowie otrzymali rwnie wiedz na temat przysugujcych wiadcze materialnych, sposobu uzyskania orzeczenia o niezdolnoci do pracy i o stopniu niepenosprawnoci, zapoznay si z dokumentacj wymagan do orzecznictwa. Dowiedzieli si rwnie jak postpowa z chorym z zaburzeniami psychicznymi, gdy zagraa yciu lub zdrowiu wasnemu i innych, kiedy i w jakim celu stosuje si przymus bezporedni w postaci przymusowego badania, przymusowej obserwacji i przymusowego przyjcia i leczenia w szpitalu. Otrzymali take wiedz na temat celu, rodzajw, procedur przeprowadzania ubezwasnowolnienia osoby z zaburzeniami psychicznymi.