Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Usugi
USUGI

rodowiskowy Dom Samopomocy wiadczy usugi przez pi dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 15:30. Zajcia organizowane s w grupach i indywidualnie. Ustala si je na podstawie autorskiego, indywidualnego planu przygotowanego przez rad programow.

Plan terapeutyczny opracowany jest w oparciu o profil uczestnika i dostosowany do aktualnego stanu potrzeb i moliwoci psychofizycznych uczestnika. Program podlega cigej ewaluacji.

Realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji spoecznej i zdrowotnej poprzez postpowanie wspierajc - rehabilitacyjne, ktre oparte jest na:

1. Udzielaniu wsparcia emocjonalnego:
- podnoszeniu kompetencji w zakresie umiejtnoci ycia z problemem choroby i niepenosprawnoci
- tworzeniu atmosfery wzajemnej yczliwoci i zrozumienia
- tworzeniu poczucia bezpieczestwa
- akceptowaniu, wyraaniu pochwa
- pomocy w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami
- rozumieniu potrzeb i sytuacji uczestnika


2. Rehabilitacji spoecznej:

a) nabywaniu umiejtnoci samoobsugi, zaradnoci yciowej i funkcjonowanie w codziennym yciu
- samoobsugi w zakresie czynnoci gospodarczych i porzdkowych
- dbaniu o higien i estetyczny wygld
- gospodarowaniu wasnym budetem (usamodzielnianie finansowe)

b) nabywaniu umiejtnoci spoecznych i interpersonalnych
- usprawnianiu funkcji komunikowania si (suchanie i mwienie)
- utrzymywaniu prawidowych relacji w kontaktach z innymi uczestnikami, domownikami oraz spoecznoci lokaln
- wspyciu w grupie
- podejmowaniu decyzji i szeregowanie problemw
- zaatwianiu spraw urzdowych i zdrowotnych
- planowaniu przyszoci

c) nabywaniu umiejtnoci spdzania wolnego czasu
- rozbudzaniu i podtrzymywanie zainteresowa
- planowaniu dnia codziennego
- wykorzystaniu czasu wolnego na wykonywanie zaj sprawiajcych przyjemno

d) podejmowaniu dziaa majcych na celu stworzenie warunkw do podjcia przez uczestnikw nauki i samodzielnej pracy
- szukaniu informacji o szkoach i pracy
- pomocy w kompletowaniu dokumentw potrzebnych do podjcia nauki lub pracy
- pomocy w przygotowywaniu si do rozmowy rekrutacyjnej i z pracodawc
- wspieraniu i asystowaniu


3. Organizowaniu zaj terapeutycznych dla uczestnikw dostosowujc je do stopnia moliwoci, umiejtnoci i zainteresowa poprzez:
- terapi zajciow zobacz wicej...
- rehabilitacj ruchow zobacz wicej...
- zajcia reedukacyjne (gry planszowe, szachy, spacery, korzystanie z radia, telewizji, internetu, wideoteki, wyjcia do kina, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, udzia w uroczystociach w rodowisku lokalnym)


4. Organizowaniu imprez i uroczystoci okolicznociowych:
- spartakiady
- wystawy artystyczne
- kuligi
- Andrzejki
- Mikoajki
- wita
- przyjcia urodzinowe
- prezentacje dorobku artystycznego


5. Wsppracy z rodzin
- utrzymywaniu staego kontaktu z rodzin i wsplne tworzenie wspierajcego rodowiska
- ksztatowaniu odpowiednich postaw wobec osoby chorej i niepenosprawnej
- udziau czonkw rodziny w spotkaniach i uroczystociach rodowiskowego Domu Samopomocy